پایان نامه رشته حمل و نقل با عنوان طرح اضطراری فرودگاه بندر لنگه

 
مقدمه
پیشرفت صنعت هواپیمایی در کمتر از یک قرن بسیار چشمگیر بوده و از تحولی بسیار عظیم در زمینه تکنیک ها، سیستمهای مختلف هواپیما و کنترل پرواز برخوردار شده است، که علیرغم همه کوششها و تلاشهای دست اندارکاران و متخصصان برای افزایش ایمنی هواپیما متاسفانه گاهی شاهد هستیم که هواپیماها به دلیل خطای انسانی یا نارسائی فنی با مسائل و مشکلاتی روبرو شده که تکنولوژی مدرن امروزی نیز قادر به رفع آن نبوده و منجر به بروز سانحه می شود. لذا از آنجایی که سوانح هوائی اجتناب ناپذیر هستند لازم است با تدوین دستورالعملهائی متناسب با وضعیت و نوع حادثه از امکانات و عوامل بالقوه موجود حداکثر استفاده را جهت کاهش هر چه بیشتر ضایعات جانی و مالی به عمل آورد.
 
مجموعه مقررات و دستورالعملهائی که در این رابطه مختص یک فرودگاه تهیه می گردد طرح اضطراری آن فرودگاه با امکانات موجود در آن و یا AIRPORT EMERGENCY PLAN می گویند.طبق انکس ها برای فرودگاه طرح اضطراری تهیه و تدوین می شود که حاوی برنامه هماهنگ شده و ظایف از قبل پیش بینی شده برای ارگانهای پیرامون حوزه فرودگاه می باشد که با توجه به شرایط محلی فرودگاه از قبیل؛ کوهستانی بودن، ساحلی بودن، کویری بودن، جنگلی بودن و غیره، نوع طرح و دستورالعمل برای فرودگاههای مختلف، متفاوت خواهد بود.
 
 
کلمات کلیدی:

طرح اضطراری

حالتهای اضطرار

فرودگاه بندر لنگه

AIRPORT EMERGENCY PLAN

 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات          
1-1 طرح اضطراری                     1 
1-2 لزوم تدوین طرح اضطراری     1 
1-3 نحوه تدوین طرح اضطراری     2

1-4 عوامل ذیربط در طرح اضطراری   3

 

فصل دوم : مشخصات شهرستان و فرودگاه بندر لنگه                 5  

1-2 وضعیت و امکانات شهرستان بندر لنگه 6         
2-1 موقعیت و امکانات موجود در بندر لنگه 9 
 

فصل سوم : حالتهای اضطراری برای هواپیما                  13

1-3 تعاریف               14
2-3 سانحه                 16
3-3 سانحه بر روی آب16
4-3 سانحه روی خشکی                       17 

5-3 حالت اضطراری کامل                    17

6-3 فرود اضطراری    18
7-3 دخالت غیر قانونی در هواپیما (هواپیما ربایی)           19
8-3 خرابکاری شامل تهدید به بمب گذاری در هواپیما      20
9-3 رویدادهای حمل مواد منفجره توسط هواپیما            20
10-3 قطع ارتباط بین واحد مراقبت پرواز و هواپیما          20
11-3 هواپیمای گمشده 21 
12-3 هواپیمایی ناشناس                      22                   
13-3 حالت آماده باش در محل             23
 

فصل چهارم : وقوع حوادث در محدوده فرودگاه              24

1-4 آتش سوزی در فرودگاه                24                 
2-4 خرابکاری شامل تهدید به بمب گذاری در فرودگاه     24
3-4 بلاهای طبیعی       24
 

فصل پنجم : وظایف ارگانهای غیر از مراقبت پرواز در طرح اضطراری      26

1-5 نجات دادن و دفع حریق                27
2-5 واحد ایمنی زمینی28
3-5 مدیریت             30
4-5 نیروی انتظامی و حراست فرودگاه 31
5-5 واحدهای پزشکی و بیمارستانها    32
6-5 عملیات پرواز هواپیما                   40
7-5 متصدی روابط عمومی                42
 

فصل ششم : تمرینات طرح اضطراری فرودگاه  43          

 
ضمائم
ضمیمه یک : حفاظت از مدارک در هنگام رسیدگی به سانحه هواپیما     49  
ضمیمه دو : نقشه ها                     53
ضمیمه سه : شماره تلفن های فرودگاه                  58
ضمیمه چهار : توافقنامه اضطراری کمکهای دو جانبه                      61